• آخرین بروز رسانی : 1400/07/04

آموزش و جذب اهداکنندگان

آموزش و جذب اهداکنندگان

 

 


تاريخچه :

تلاش در جهت آموزش جامعه درباره اهداي خون و اهميت آن، آشنا كردن مردم با اهداي خون و جذب داوطلبين اهداي خون از جمله وظايف اوليه سازمان انتقال خون محسوب مي شود كه به منظور انسجام بيشتر اين فعاليتها همزمان با تصويب اساسنامه سازمان در تاريخ 30/3/63 اداره اي تحت عنوان ”اداره روابط عمومي و بسيج اهداكنندگان“ پيش بيني شد. اين مجموعه تحت نظارت مستقيم مدير عامل سازمان اداره مي شد.

با توجه به اهميت موضوع آموزش جامعه و ساماندهي اهداكنندگان مستمر از تير ماه 1381 در ستاد مركزي سازمان فعاليت مربوط به بسيج اهداكنندگان از روابط عمومي جداشده و به صورت يك مديريت مستقل و تحت نظارت مستقيم دفتر مدير عامل در آمد و در تاريخ 7/2/82 پايگاه هاي استاني نيز موظف به جدا كردن دفاتر بسيج اهداكنندگان از ”روابط عمومي“ و اداره آنها تحت نظارت مستقيم مدير پايگاه و معرفي يك نفر به عنوان مسئول اين دفتر شدند.

سپس با فعال شدن دفاتر استاني و برقراري ارتباط با اهداكنندگان بنا به پيشنهاد برخي از مسئولين دفاتر استاني بسيج اهداكنندگان، مبني بر تغيير نام اين دفتر ، طبق مصوبه شوراي معاونين و مديران سازمان در تاريخ 17/3/83 نام آن به ”دفتر آموزش، جذب و حفظ اهداكنندگان“ تغيير يافت.اهداف و وظايف :

اهداف:

1. بستر سازی فرهنگی در جهت تشويق به امر انسانی اهدای خون سالم

2. برنامه ريزی در جهت جذب اهدا کنندگان مستمر

3. ايجاد ارتباط با سالمترين جمعيت های هدف که زمينه اهداء مستمر در آنها وجود دارد.  

وظايف:
1. بررسی وضع موجود در استانها در زمينه آمارهای جمعيتی و اهدای خون

2. آموزش جامعه

الف) تشکيل گروه سخنرانی در پايگاه از افراد واجد شرايط

ب) آموزش همگانی در جهت افزايش آگاهی و نگرش افراد جامعه نسبت به:

- نياز جامعه به خون سالم

- شرايط اهدای خون سالم

- فوايد اهدای خون سالم

- مزايای داوطلبانه بودن اهدا خون

- اهميت اهدا مستمر در تامين خون سالم

- بيماريهای عفونی منتقله از راه خون

3. جذب اهداکنندگان خون سالم در جامعه

- شناسايی اقشار سالم جامعه

- برقراری ارتباط با رهبران جامعه، مسئولين و سرپرستان نهادها، ادارات و سازمانهای دولتی و غيردولتی، کارخانجات، مراکز پرجمعيت، دبيرستان ها و مراکز آموزشی به منظور زمينه سازی جذب اهدا کنندگان خون سالم

- برگزاری جلسات سخنرانی و افزايش آگاهی اين گروه از جامعه

- ايجاد ميل و رغبت به اهدا خون سالم در اين افراد

4. تلاش در زمينه تبديل اهداکننده بار اول به اهدا کننده مستمر

5. شناسايی و ثبت نام اهداکنندگان مستمر خون سالم

6. صدور کارت ويژه اهداکنندگان مستمر خون سالم

7. توجيه اهداکنندگان مستمر خون سالم در خصوص اهميت موضوع

- نياز جامعه به خون

- اهميت داوطلبانه بودن اهدای خون سالم

- اهميت مستمر بودن اهدا خون سالم

- شرايط اهدای خون

- رفتارهای پر خطر

- زمان مراجعه بعدی

- نحوه فراخوانی مورد تمايل فرد

8. فراخوانی اهداکنندگان مستمر خون سالم ثبت نام شده در فواصل زمانی منظم و همچنين در موارد ضروری

9. کوشش به منظور ايجاد جو مطلوب و مناسب برای افراد در حال اهدای خون و ارائه نظرات کارشناسی در نحوه پذيرايی از اهدا کنندگان 

10. پايش عفونتهای قابل انتقال از طريق خون

- ترسيم نمودار عفونتهای قابل انتقال از طريق خون در اهداکنندگان بصورت ماهانه (به تفکيک تستهای غربالگری و تاييدی)

- آگاهی و نظارت بر روند عفونت های قابل انتقال از طريق انتقال خون همراه با تحليل آن

11. هماهنگی با روابط عمومی در جهت قدر دانی از اهداکنندگان مستمرانواع كارت خون :


1- كارت اهداي خون: تمام پايگاه هاي سطح شهر مجهز به سيستم صدور كارت اهداي خون مي باشند.

2- كارت مستمر رنگي: درحال حاضر كارت مستمر رنگي جهت اهداكنندگان مستمر در پايگاه مركزي وصال شيرازي صادر مي گردد.

3- كارت گروه هاي خوني منفي: درحال حاضر كارت گروه هاي خوني منفي جهت اهداكنندگان در پايگاه مركزي وصال شيرازي صادر مي گردد.