• آخرین بروز رسانی : 1400/09/14

مجموعه پلاکتی متراکم

مجموعه پلاکتی متراکم

 

 


مجموعه پلاكتي متراكم فيلتر شده

 

كيسه هاي فيلتردار كه براي تهيه مجموعه پلاكتي متراكم Pooled Platelet Concentrate تهيه شده از PRP مورد استفاده قرار مي گيرند، با كاستن از ميزان لكوسيتها موجب كاهش عوارضي نظير مقاومت پلاكتي، آلوايمونيزاسيون و واكنش هاي تب زاي غير هموليتيك به خصوص در بيماراني كه تزريق خون مكرر دارند شده و احتمال ابتلا به عفونت CMV را بويژه در نوزادان، اطفال و بيماران گيرنده عضو پيوندي كاهش مي دهند.

براي تهيه مجموعه پلاكتي متراكم از 6-4 كيسه حاوي پلاكت متراكم با ABO  يكسان استفاده مي شود. ابتدا پلاكت موجود در اين كيسه ها را به كمك اتصالات ايجاد شده توسط دستگاه جوش استريل به يك كيسه منتقل مي كنيم. سپس كورد متصل به كيسه فيلتردار را با استفاده از دستگاه اتصال استريل كيسه خون به كورد كيسه حاوي مجموعه پلاكتي متراكم متصل نموده و كيسه حاوي مجموعه پلاكتي متراكم را به آرامي تكان مي دهيم. پس از آن، كيسه حاوي مجموعه پلاكتي را روي Stand  و 60 سانتي متر بالاتر از كيسه مخصوص نگهداري مجموعه پلاكتي متراكم كم لكوسيت آويزان مي كنيم تا فيلتر بصورت عمودي قرار گيرد. بعد از اتمام فيلتراسيون، هواگيري نموده و راندن هوا را تا زماني ادامه مي دهيم كه پلاكت بصورت پيوسته به كيسه مجموعه پلاكتي متراكم راه يابد در نهايت كليه اتصالات ايجاد شده از نظر تماميت و عدم وجود نشتي توسط كمپرسور با فشار 1 bar  ارزيابي مي گردد. درصورت وجود نشتي در هريك از اتصالات ايجاد شده، مجموعه پلاكتي متراكم ضايعه محسوب مي گردد. چنانچه تمام اتصالات، سالم باشند، مجموعه پلاكتي متراكم فيلتر شده قابل استفاده خواهد بود. تاريخ انقضا مجموعه پلاكتي متراكم كم لكوسيت، معادل كوتاهترين تاريخ انقضا مربوط به واحدهاي پلاكت استفاده شده (حداكثر 3 روز بدون احتساب روز صفر) درنظر گرفته مي شود.

كاهش لكوسيتهاي خون به عنوان روشي مناسب براي جلوگيري از عوارض ناشي از لكوسيتهاي موجود در خون تزريق شده نظير واكنش تب زاي غيرهموليتيك Febrile Non Hemolytic Reaction ، عفونت ناشي از CMV ، HLA Alloimmunization  و نيز كاهش موارد مقاومت به تزريق پلاكت platelet refractoriness بكار گرفته مي شود. اين كار بايد به نحوي انجام شود كه تعداد گلبولهاي سفيد باقيمانده بيش از 5 ميليون در هر واحد نبوده و 85 درصد RBC موجود در كيسه اوليه نيز حفظ گردد.

 

الف - تهيه گلبول قرمز متراكم كم لكوسيت از كيسه هاي چهار تايي

به منظور تهيه گلبول قرمز متراكم كم لكوسيت از كيسه هاي خون فليتردار prestorage  استفاده مي كنيم. پس از اتمام خونگيري كيسه هاي فيلتردار و قبل از انجام عمل فيلتراسيون، به منظور انجام عمل فاگوسيتوز لكوسيت ها و همچنين كاهش دماي كيسه خون، آن را به مدت حداقل 2 ساعت در دماي اتاق ( 24-20 ) درجه سانتي گراد قرار مي دهيم. سپس كيسه فيلتردار حاوي خون كامل را به همراه كيسه هاي جانبي و فيلتر در دستگاه سانتريفيوژ قرار داده و با دور  سبك سانتريفيوژ مي كنيم ( شتاب ثقل 2000g به مدت 3 دقيقه ). كيسه حاوي گلبول قرمز متراكم و كيسه حاوي PRP را با سيل كردن لوله رابط از هم جدا نموده و سپس كيسه اصلي حاوي SAGM را روي Stand آويزان مي كنيم و كانول را مي شكنيم تا SAGM از فيلتر عبور نموده و به كيسه حاوي گلبول قرمز متراكم جريان يابد. سپس SAGM و RBC را به آرامي با يكديگر مخلوط كرده و مخلوط حاصل را از فيلتر عبور مي دهيم تا LRRBC تهيه گردد.

  

ب- تهيه گلبول قرمز متراكم كم لكوسيت از كيسه هاي سه تايي

به منظور تهيه گلبول قرمز متراكم كم لكوسيت از كيسه هاي سه تايي ابتدا كيسه هاي حاوي خون كامل فيلتردار سه تايي را پس از خونگيري و قبل از فيلتراسيون به منظور انجام عمل فاگوسيتوز لكوسيت ها و همچنين كاهش دماي كيسه خون، حداقل به مدت 2 ساعت در دماي اتاق 24-20 درجه سانتي گراد قرار مي دهيم.

قبل از شروع فيلتراسيون فرآيند مخلوط كردن دستي را انجام مي دهيم بدين ترتيب كه دو گوشه كيسه را گرفته و با حركت حلقوي دستها عمل مخلوط كردن دستي را انجام مي دهيم. ضمنا كورد بين كيسه اصلي و فيلتر و كورد بين فيلتر و كيسه انتقالي را از نظر عدم وجود پيچ خوردگي و انسداد در مسير بررسي مي نمائيم تا عمل فيلتراسيون به خوبي صورت پذيرد.

سپس كيسه اصلي حاوي خون كامل را همراه با كيسه پلاسما روي stand آويزان كرده، كانول را شكسته تا خون از فيلتر عبور