• آخرین بروز رسانی : 1400/07/04

کیسه خون اطفال

کیسه خون اطفال

 

تكنيك متداول جهت تهيه حجم هاي كم خون براي انتقال به نوزادان و شيرخواران، سيستم بسته بندي چند گانه Multiple-pack مي باشد. اين روش موجب كاهش خطرات وابسته به تزريق خون اهداكنندگان متعدد در انتقال خون نوزادان و اطفال كه به حجم كم خون در دفعات متعدد نياز دارند، شده و كاهش اتلاف خون در انتقال خون نوزادان و اطفال را نيز به دنبال دارد.

كيسه خون اطفال براي نوزادان نارس، نوزاداني كه به چند بار تزريق خون نياز دارند، نوزادان زير 10 كيلوگرم كه به تزريق خون نياز دارند و نيز براي تعويض خون در نوزاداني كه وزن آنها كمتر از 2 كيلوگرم است، استفاده مي شود.