• آخرین بروز رسانی : 1400/09/14

توصیه های ایمنی و بهداشتی

توصیه های ایمنی و بهداشتی

 

 توصيه هاي ايمني و بهداشتي

1. عفوني در نظر گرفتن خون و فرآورده هاي خوني بدون در نظر گرفتن نتايج آزمايشات غربالگري

2. همكاري با واحد ايمني و بهداشت جهت تشكيل و تكميل پرونده بهداشتي

3. استفاده از تجهيزات حفاظت فردي طبق دستورالعمل هاي كاري موجود

4. خط مقدم كنترل عفونت ،شستشو ي مكرر دست با آب و صابون و استفاده از محلول هاي ضدعفوني دست مي باشد.

5. رعايت احتياطها و استانداردهاي كاري جهت كاهش مواجهه با عوامل عفوني

6. ضد عفوني سطوح كاري در شروع و پايان هر شيفت كاري و پس از هر بار آلودگي